SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zaburinenie pozemkov - oznam

 25.04.2024

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona č. 220/2004 Z.z. do výšky 330.- €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. do výšky 33 200.- €.


Zoznam aktualít: