SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

BANSKÝ STUDENEC  V  3. TISÍCROČÍ

Kde sa nachádza naša obec v súčasnosti a aké máme predstavy o jej budúcnosti?

Začíname rokom 2003 a návštevníkom našej stránky poskytneme informácie o najdôležitejších akciách, ktoré sa uskutočnili aj v ďalších rokoch v našej obci. V roku 2003  bol zrekonštruovaný dom smútku (hlavne sociálne zariadenia), postavili sa schody  do cintorína, bol tam privedený vodovod a aj bolo zavedené osvetlenie. Medzi Veľkým Kolpašským tajchom a Malým Kolpašským tajchom bol zrekonštruovaný chodník a zrealizovalo sa aj osvetlenie. Nie je bez zaujímavosti, že v tomto roku obec splatila aj svoj vleklý dlh vo finančnej hodnote 414.535,90 Sk. V roku 2004 bol vybudovaný obchod Kolpašan na hornom konci a bohužiaľ  zo siete škôl musela byť v zmysle vtedajšej legislatívy kvôli nedostatku detí  vyradená materská škola . V roku 2005 bol presťahovaný obecný úrad do niekdajšieho objektu materskej školy, opravený bol chór v kostole ako aj postavený múr pod kostolom. Aj z tohto miesta chcem ešte poďakovať všetkým obyvateľom našej obce, ktorí finančne prispeli k realizácii obidvoch týchto akcií. V roku 2006 plnila obec všetko podstatné, čo bolo treba realizovať, ale až v roku 2007 sa v obci realizovalo podstatne viac akcií, ktoré sú viditeľné až dodnes. Vybudované boli nové schody ku obecnému úradu ako aj nový most ku Roľníckemu družstvu a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v Banskej Štiavnici začal s náročnou rekonštrukciou obidvoch našich tajchov.  V roku 2008 bola zrekonštruovaná strecha a okná na obecnom úrade. V roku 2009 bola zrekonštruovaná sála v kultúrnom dome, vymenili sa okná, zakúpili sa  pece na pevné palivo a sfunkčnili sa komíny v kultúrnom dome.  V priebehu rokov 2003-2010  boli zakúpené krovinorezy aj  štvorkolka, ktorá slúžila s minimálnym finančným zaťažením k tomu, aby sa v obci plnili najzákladnejšie práce  – odvoz zeminy, trávy a materiálu.  Zakúpený bol aj  traktor JINMA, snežná fréza, pec na ústredné kúrenie na obecný úrad  a obci bol darovaný prívesný vozík od p. Mariána Lichnera ml. V roku 2011 bol zrekonštruovaný obecný  rozhlas z finančnej dotácie Ministerstva financií SR,  bola vybudovaná autobusová zastávka na hornom konci a obec sa mimoriadne úspešne zapojila do charitatívneho programu „Darujte Vianoce 2011“, z ktorého projektu dostala obec 300 Eur a tieto finančné prostriedky boli určené pre šesť detí zo sociálne slabších rodín v Banskom Studenci.  Po 7 rokoch nečinnosti sa rozbehla aj činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Okrem ich profesionálnych aktivít začali vydávať  aj občasník Kolpašské noviny. V roku 2012  za pomoci  ÚPSVaR v Banskej Štiavnici sme  vyčistili potok Jasenica od niekoľkoročných nánosov . Dobrovoľný hasičský zbor za pomoci občanov postavil kaplnku sv.Floriána , ktorá bola dňa 11.5.2012 vysvätená vdp. Norbertom Ďurdíkom.  Boli vypracované projekty na rekonštrukciu verejných priestranstiev pred obecným úradom a cintorínom ako aj projekt na výstavbu detského ihriska a tržnice prostredníctvom MAS Zlatá cesta z čoho sme dostali 57.889,36 Eur. V roku 2012 bola po rekonštrukcii dané  do prevádzky aj niekdajšie rekreačné zariadenie „Dinasky“, ktoré odvtedy slúži ako dom seniorov VITALITA. V roku 2013 dostala obec z vyhláseného projektu vlády v oblasti prevencie kriminality sumu vo výške 2.000 Eur na vybudovanie kamerového systému . V tomto roku obec zakúpila aj traktor Zetor 7745, snežný pluh a bolo vybudované detské ihrisko za kultúrnym domom, opravila sa časť miestnych komunikácií na hornom konci a dokončil sa kamenný múr na Hrbe.  V roku 2014 boli vybudované verejné priestranstvá pred obecným úradom, pred cintorínom a zakúpila sa aj vlečka za traktor. V tomto roku sa v našej obci prvý krát uskutočnil  2. ročník Majstrovstiev Slovenska v kros triatlone. Obec sa  zapojila aj do ankety Strom 2014, kde bola prihlásená aj 250. ročná lipa malolistá, rastúca v našej obci,  ktorá sa umiestnila na 11. mieste. V roku 2015 bola dokončená výstavba obecnej tržnice  a obec taktiež zakúpila rodinný dom s veľkým dvorom, ktorý bude slúžiť pre potreby obce. Obec dostala hasičského auto IVECO DAILY .  V rámci exkluzívneho projektu oživotvorenia cestovného ruchu na Slovensku „Barborská cesta“ obec zhotovila symbol Barborskej cesty  - vežu na verejnom priestranstve, ktorá je venovaná pamiatke sv. Barbore, ktorá bola hlavne patrónka baníkov. Presťahovali sme poštové stredisko zo starých priestorov do novších a stará budova sa asanovala. Obec sa môže pochváliť  novou ozvučovacou technikou, ktorú sme pre obec zakúpili aj za  pomoci finančnej  dotácie  z BBSK vo výške 750 Eur. V nemalej miere chceme spomenúť aj zakúpenie miešačky a elektro-centrály. Od Hlavného banského úradu  v Banskej Štiavnici sme do daru dostali osobný automobil Škoda Octavia . V roku 2016 v rámci protipovodňových opatrení sme svojpomocne opravili jarok na Hrabovej a osadili betónové rúry. Zamestnanec obecného úradu zhotovil autobusovú zastávku, ktorá je postavená  pred kultúrnym domom. Začali sme s úpravou priestranstva na pozemku pred rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve obce ( Kubovie dom). Do daru sme dostali od p. Luptáka Radovana fotomapu, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu ( výška daru  asi 500 Eur). Boli sme úspešní v projekte o nenávratný finančný príspevok od Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 4 800 Eur na vydanie publikácie o obci. Z dotácie predsedu BBSK, ktorá bola  vo výške 2 000 Eur a z vlastných prostriedkov obce vo výške 2 120,80 Eur  sa zakúpili stoly a stoličky do kultúrneho domu.  Z Ministerstva vnútra SR sme dostali protipovodňový vozík. Za pomoci aktivačných pracovníkov sa opravil a odvodnil chodník pred kostolom. V obci sa každoročne konajú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia ako je pochovávanie basy spojené s detským karnevalom, stavanie Mája a vatry, Deň matiek, Deň detí, Kolpašská púť, Mesiac úcty k starším – jubilanti, Uvítanie detí do života, Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša a v posledných rokoch sa stala tradíciou aj Obecná zabíjačka a Veľkonočné trhy. V roku 2016 sa po prvý krát konala krásna kultúrna akcia Pálenie Moreny, ktorá sa, ako v to  pevne veríme stane tradičnou kultúrnou akciou aj v budúcich rokoch. Na všetkých akciách v obci sa podieľali pracovníci aktivačných prác, pracovníci obecného úradu, členovia Dobrovoľného hasičského zboru a taktiež niektorí občania našej obce.

V rokoch 2000 – 2002 bol v obci vybudovaný vodovod, obec má výborne vybudovanú tel. sieť T-Mobile, Orange, rýchlostný internet, máme dva potravinové obchody COOP-Jednota a potraviny Kolpašan. Budovu potravín Kolpašan postavila obec.

Pravidelnou udalosťou v obci je Púť z príležitosti Premenenia Pána začiatkom augusta.

Celé katastrálne územie obce bolo v roku 1979 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Pre množstvo technických a kultúrnych pamiatok bolo v roku 1993 spolu s Banskou Štiavnicou a okolím zapísané na listinu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Región SITNO, ktorého je obec členom má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého priority vychádzajú z priorít jednotlivých obcí v ňom združených. Prioritami regiónu je najmä rozvoj v oblasti cestovného ruchu, s čím priamo súvisí vyhovujúci stav infraštruktúry vrátane dopravy a komunikácií.