SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebný poriadok

Jedná sa o:

 • odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
 • nariadenia odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
 • dodatočného povolenia pozemnej stavby a dopravnej stavby.

Odstrániť stavbu je prípustné len na základe:

 • povolenia stavebného úradu alebo,
 • nariadenia stavebného úradu.

Konanie o dodatočnom povolení stavby:

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 SZ pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, začne z vlastného podnetu konanie.

Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby:

 • Aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými SZ,
  najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania (súlad s ÚPN obce) a osobitnými predpismi.
 • Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak na ich podklade sa preukáže rozpor stavby s verejným
  záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
 • Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania
  nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k pozemku iné
  právo (§58 ods. 2 SZ) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší podľa § 137. Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
 • Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby nariadi odstránenie stavby.

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade , ak stavebník v určenej lehote:

 • nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
 • nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

Ak stavba bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia, t. j. stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť aj napriek tomu, že bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami a na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených
v stavebnom konaní stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.

K podaniu žiadosti o dodatočné povolenie sa pripája:

 • vyplnené tlačivo „žiadosť o dodatočné povolenie“,
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe má iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať
  diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach.
 • Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou
  s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť).
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí.
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti.
 • Ak ide o rozostavanú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby,
  že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • Ak ide o realizovanie stavebnej úpravy, nadstavby alebo udržiavacích prác na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
 • Kópiu z katastrálnej mapy.

K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

  V tomto prípade je potrebné vyplniť žiadosť - nájsť vhodný dokument - následne postupovať podľa pokynov
  na danej stránke Ministerstva vnútra. 

  Odkaz na webovú stránku MV: https://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-16

   Zaraďujú sa sem: 

   • Rozhodnutia o umiestnení stavby;
   • Rozhodnutia o využití územia;
   • Rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme;
   • Rozhodnutie o stavebnej uzávere;
   • Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia;
   • Predĺženie platnosti územného rozhodnutia.

   K podaniu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné doložiť doložiť:

   • vyplnené tlačivo „návrh na vydanie územného rozhodnutia“,
   • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo navrhovateľ k nehnuteľnosti,
   • v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo
    alebo iné právo k pozemku,
   • kópiu z katastrálnej mapy,
   • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie,
   • v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie,
   • vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí,
   • aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí,
   • písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR,
    na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva).

   Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

   Poplatky

   • správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní návrhu

   Upozornenie: Občan v návrhu na vydanie územného rozhodnutia – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve,
   resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve. Rovnako postupuje pri uvádzaní aj v prípade účastníkov konania.

   K návrhu občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva návrh, doklad o
   „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

   • nájomná zmluva,
   • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
   • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
   • právo vyplývajúce z iných predpisov.

   Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

   Vydáva sa pre:

   • pre dokončenú stavbu,
   • časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,
   • časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce , pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie,
   • dokončené terénne úpravy,
   • reklamné a propagačné zariadenia len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení,
   • pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď stačilo ohlásiť tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a).,
   • zmena účelu užívania stavby bez zmeny stavby, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia,
    v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby.

   K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:

   • vyplnené tlačivo „Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia“,
   • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
   • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania
    výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.
   • Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho
    pôdorysného ohraničenia stavby,
   • rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviska, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
   • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

   Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z.:

   Ods. 1

   • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby,
   • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku ,
    ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania (§ 43 f SZ),
   • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
   • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného
    rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad
    spojil s kolaudačným konaním,
   • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, (43f SZ),
   • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach
    stavebného povolenia,
   • stavebný denník.

   Ods. 2

   Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného
   rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

   Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad
   v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Je teda potrebné do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti začať
   s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť.

   V prípade udalostí, ktoré majú za následok posunutie termínu začatia výstavby, je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne
   požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

   Prílohy k žiadosti:

   • stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje

    • pre samostatnú stavbu,
    • zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami),
    • zmenu stavby pred jej dokončením,
    • zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami,
    • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
    • jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
    • podmieňujúce preložky sieti a zariadení technického vybavenia -líniové stavby,
    • predĺženie platnosti stavebného povolenia.

    K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

    • vyplnené tlačivo „žiadosť o stavebné povolenie“, resp. „žiadosť pre zmenu...“,
    • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, 
     ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
    • kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD,
    • v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo
     že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
     (list vlastníctva),
    • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
    • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb) , postačí dokumentácia vypracovaná osobou
     s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť).
    • vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí,
    • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti,
    • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať
     odborné vedenie uskutočňovania stavby,
    • ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba,
     ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby,
    • kópiu z katastrálnej mapy.

    Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:

    • vydané právoplatné stavebné povolenie,
    • pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu,
    • projektovú dokumentáciu ku povoleniu zmeny a
    • dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti.

    Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č.
    145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

     

    Poplatok za: Cena poplatku:
    a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
    1. pre fyzickú osobu
    40€
    2. pre právnickú osobu 100€
    b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20€
    Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
    a) na stavby na bývanie  
    1. na stavbu rodinného domu 50€
    2. na stavbu bytového domu 200€
    b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
    1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25€
    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50€
    c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
    1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35€
    2. bytových domov 100€
    d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30€
    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30€
    3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30€
    4. na spevnené plochy a parkoviská 30€
    5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30€
    e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50€
    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50€
    3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50€
    4. na spevnené plochy a parkoviská 50€
    5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50€
    f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20€
    g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane 100€
         nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200€
         nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400€
         nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600€
         nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800€
         nad 10 000 000 eur 1 000€
    h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50€
    i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60€
    j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150€

     

    K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa
    podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

    • nájomná zmluva,
    • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
    • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
    • právo vyplývajúce z iných predpisov.

    Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní
    (v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

    K ohlásenia zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

    • vyplnené tlačivo „ohlásenie stavebných úprav“ alebo „ohlásenie udržiavacích prác“,
    • doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe. Možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
    • písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
    • jednoduchý výkres v dvoch vyhotoveniach,
    • v prípade stavebných úprav v bytových domoch (bez zásahu do nosného systému) výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným
     projektantom v odbore statika,
    • v prípade stavebných úprav v ostatných objektoch (bez zásahu do nosného systému), avšak pokiaľ materiál, ktorý bude použitý na
     stavebné úpravy môže mať z hľadiska statického dopad na statiku stavby je potrebné doložiť výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
    • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade dopadov na susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve
     obce.

    Upozornenie: Občan v „ohlásení stavebných úprav“ alebo „ohlásení udržiavacích prác“ – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov,
    ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

    K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

    Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

    • nájomná zmluva,
    • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
    • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
    • právo vyplývajúce z iných predpisov

    S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia úradu, že k uskutočneniu
    „ohlásených stavebných úprav“ alebo „ohlásených udržiavacích prác“ nemá námietky.

    Lehota pre vybavenie: do 30 dní.

    K ohlásenia drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

    • vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“,
    • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
    • kópiu z katastrálnej mapy,
    • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od
     hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť),
    • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane
     nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.

    Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

    K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

    Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

    • nájomná zmluva,
    • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
    • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
    • právo vyplývajúce z iných predpisov.

    S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

    Lehota pre vybavenie: do 30 dní.

    Legislatíva

    Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)