Obec Banský Studenec rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  

Aktuality

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce Banský Studenec – zverejnenie zámeru prenájmu

 24.06.2016

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce Banský Studenec – zverejnenie zámeru prenájmu


Obec Banský Studenec so sídlom Banský Studenec č. 60, IČO 00320510, zastúpená starostom p. Pavlom Santorisom, v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.

Predmet nájmu:
Nebytové priestory – pohostinstvo, nachádzajúce sa v budove s.č. 56 o výmere
Účel využitia:  prevádzkovanie pohostinstva
Doba nájmu : na dobu určitú
Minimálna výška nájomného : 1080Eur/rok + náhrada za skutočne spotrebované energie a vodu
Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.7.2016 do 12.00 hod. do kancelárie obecného úradu v zalepenej obálke s označením: „ Ponuka na prenájom pohostinstva  - neotvárať „ s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.7.2016

Ponuka musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje záujemcu ( meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt)
  2. fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného resp. živnostenského registra
  3. predmet nájmu
  4. účel nájmu
  5. cenovú ponuku na predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájomného , a to cena za celkovú výmeru
  6. vyhlásenie podľa § 11  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

V Banskom Studenci, dňa  24.06.2016
Dátum zverejnenia :  24.06.2016

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár