SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Na stiahnutie

Ochrana osobných údajov – VYHLÁSENIE prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o súlade s nariadením GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a o súlade s Vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/ 2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

            Webové stránky http://www.banskystudenec.sk/ vlastní a prevádzkuje prevádzkovateľ Obec Banský Studenec, so sídlom 969 01 Banský Studenec 60. Kontaktné údaje prevádzkovateľa email: ocub.studenec@stonline.sk, tel. č.: 045/6911671. Prevádzkovateľ prijal záväzok a hlási sa k dodržiavaniu zákonných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov jednotlivcov navštevujúcich a využívajúcich tieto webové stránky. Prevádzkovateľ splnil zákonnú povinnosť určenia zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou je Iveta Kašiarová, tel. č.: 045/6911671, email ocub.studenec@stonline.sk. Rovnako si prevádzkovateľ splnil povinnosť oznámiť zodpovednú osobu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika. Číslo osvedčenia  nahlásenia zodpovednej osoby Iveta Kašiarová, tel.č. 045/6911671, je:  č. 944/2014  . Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že si splnil i zákonnú povinnosť vypracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému predchádzalo samotné Mapovanie tokov údajov podľa metodického Sprievodcu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a podľa § 2 písm. e) Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ odborne vyhotovil i Záznam o spracovateľských činnostiach podľa § 37 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovaný dokument ochrany osobných údajov prevádzkovateľa zohľadňuje i požiadavku Konkretizácie prijatia vhodných bezpečnostných opatrení a poskytovania informácií dotknutej osobe podľa § 29 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V neposlednom rade prevádzkovateľ dbá na vehementné dodržiavanie Oznamovania porušenia ochrany osobných údajov úradu a oznamovania porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe podľa § 40 ods. 1 zákona a § 41 ods. 1 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe vopred stanoveného účelu. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v podobe návštevníka a využívateľa predmetných webových stránok prevádzkovateľa teda účelom súboru spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä v podobe získavania, zaznamenávania, usporadúvania, štruktúrovania, uchovávania, vykonávania zmien, vyhľadávania, prehliadania, využívania, poskytovania prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovania alebo kombinovania, obmedzenia a vymazania spočíva vo vedení jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa, ktorý vopred vymedzil i právny základ spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv  a sa zároveň zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak dotknutá osoba rozhodla podať žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ rovnako poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. Z hľadiska doby uchovávania osobných údajov je doba daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na konkrétny dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. Prevádzkovateľ rešpektuje právo dotknutej osoby získať od príslušného orgánu prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade záujmu prosím neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa a oznámi Vám presnú dobu uchovávania osobných údajov týkajúcu sa konkrétneho dokumentu, rovnako Vám sprístupní zoznam účelov spracúvania osobných údajov týkajúcich sa jednotlivých informačných systémov prevádzkovateľa, spracúvané kategórie osobných údajov, podá informáciu či dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu Vašich osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov ako i zoznam konkretizovaných bezpečnostných opatrení. Rovnako prevádzkovateľ oznamuje dotknutej osobe, že má právo na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo či došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V neposlednom rade prevádzkovateľ rešpektuje právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ dbá na to, aby dotknutej osobe umožnil právo na opravu osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dotknutá osoba má právo na to, aby jej boli poskytnuté informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú spracúvané osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Prevádzkovateľ rešpektuje právo dotknutej osoby na požadovanie vymazania osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov. V neposlednom rade prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.