•  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Zámer na priamy predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa - p. Balážová Alica

 11.03.2022

Zámer na priamy predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa

p.  Alici Balážovej, rod. Falátovej ,   Banský Studenec 68

Podľa ustanovenia § 9a. odst.8 písmeno e) a nasl.  Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov  Obec Banský Studenec zverejňuje zámer  na  priamy predaj obce podľa osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemky :

     - diel č. 18 o výmere 18 m 2 ako novovytvorený pozemok  C KN  265/3  ZP

    

         zapísaný  na GP č.       34544011-117/2020,G1-3/2021  zo dňa 11.12.2020

Celková výmera pozemku  je  18 m 2 odpredaj  18 m2

          

Vytvorené Geometrickým plánom  číslo 34544011-117/2020,G1-3/2021   zo dňa 11.12. 2020.

Pozemky sú vo vlastníctve obce Banský Studenec  katastrálnom území obce Banský Studenec

Predaj pozemku diel č. 18 o výmere 18 m 2 novovytvorený pozemok  C KN  265/3  ZP

    

                                       o celkovej výmere 18 m 2  za cenu 12 € za m2

Spôsob predaja a zámeny je prípad hodný osobitného zreteľa (§ 9a, odsek 8 písmeno  e Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ), nakoľko žiadateľ pozemok 1396/2 dlhodobo užíva.

V Banskom Studenci, dňa  07.03.2022

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár