•  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Zámer na priamy predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa - p. Cibulová Jarmila

 11.03.2022

Zámer na priamy predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa

p.  Jarmile Cibulovej, rod. Cibulovej   Banský Studenec 66

Podľa ustanovenia § 9a. odst.8 písmeno e) a nasl.  Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov  Obec Banský Studenec zverejňuje zámer  na  priamy predaj obce podľa osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemky :

     - diel č. 16 o výmere 2 m 2 pričlenených k pozemku C KN  258/2  ZP

     - diel č. 17 o výmere 2 m 2 novovytvorený pozemok C KN 258 /4  ZP

         zapísaných na GP č.       34544011-117/2020,G1-3/2021  zo dňa 11.12.2020

Celková výmera pozemkov je  4 m 2 odpredaj  4 m2

          

Vytvorené Geometrickým plánom  číslo 34544011-117/2020,G1-3/2021   zo dňa 11.12. 2020.

Pozemky sú vo vlastníctve obce Banský Studenec  katastrálnom území obce Banský Studenec

Predaj pozemkov:

-  diel č. 16 o výmere 2 m 2 pričlenených k pozemku C KN  258/2  ZP

 - diel č. 17 o výmere 2 m 2 novovytvorený pozemok C KN 258 /4  ZP

     

                                o celkovej výmere 4 m 2  za cenu 12 € za m2

Spôsob predaja a zámeny je prípad hodný osobitného zreteľa (§ 9a, odsek 8 písmeno  e Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ), nakoľko žiadateľ pozemok 1396/2 dlhodobo užíva.

V Banskom Studenci, dňa  07.03.2022

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár