•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Zákaz pálenia odpadov

 29.10.2021

Zákaz pálenia odpadov!


V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Banský Studenec upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnostije zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

VZN obce č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Banský Studenec

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.   

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Banský Studenec. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad (BRO) upravuje VZN č. 3/2021  obce Banský Studenec .  

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Kalendár

Fotogaléria

360° fotograia