•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zámer na predaj majetku obce ako prípad osobitného zreteľa

 26.02.2016

Zámer na predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa


Podľa ustanovenia § 9a. odst.8 písmeno e) a nasl.  Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 2/2016  zo dňa 25.02.2016 Obec Banský Studenec zverejňuje zámer  na  predaj majetku obce.

Predmet predaja:
Parcely: C KN 1320/15 o výmere 21,35 m2, C KN 1320/16 o výmere13,09 m2 ,  C KN 1320/17 o výmere 5,40 m2  vytvorené Geometrickým plánom  číslo 45308381-50/2015  zo dňa 23.6.2015 vo vlastníctve obce Banský Studenec  katastrálnom území obce Banský Studenec za cenu 8 € za m2 .
                          
Dôvodom predaja je žiadosť pána Jána Cibuľu bytom Banský Studenec č. 118.
Spôsob predaja je prípad hodný osobitného zreteľa (§ 9a, odsek 8 písmeno  e Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. )  nakoľko žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti  postavených  z časti na uvedených pozemkoch a vlastníkom susedných pozemkov.

Ostatné podmienky: Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy  na vklad do katastra  nehnuteľností.V Banskom Studenci, dňa 26.02.2016

                                                                                                                                                                                                                                                              starosta obce     

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár