•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Vybavenie petície

 12.07.2017

Alena Šefranková

    Energetikov 4

    969 01 Banská Štiavnica

Váš list zo dňa                        Naše číslo                   Vybavuje                    Banský Studenec      

13.06.2017                              204/2017                     Santoris                       12.07.2017    

          Vec: Vybavenie petície

          Dňa 13.06.2017 bola našej obci doručená petícia na zákaz výstavby prístrešku – pri maštali na hospodárske účely pri kostole a farnosti katolíckej cirkvi v obci Banský Studenec.

          V súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, Vás považujeme za zástupcu účastníkov petície.

          V súlade s ust. § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, Vám oznamujeme výsledok prešetrenia a vybavenia doručenej petície.

          Naša obec ako príslušný stavebný úrad obdržala dňa 24.03.2017 od žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štefultov, Š. Moyzesa 2, 969 01 Banská Štiavnica, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zo dňa 06.04.2017 spoločnosťou: keramika.sk, s.r.o., Banský Studenec 129, 969 01 Banská Štiavnica, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístrešok pri maštali - dostavba“,  miesto stavby:  Banský Studenec, pozemok  parc. č. 505  v k.ú.  Banský Studenec.

          V stavebnom konaní uplatnili dňa 09.05.2017 námietky fyzické osoby Mariana Cibulová, Banský Studenec 203, 969 01 Banská Štiavnica; Dana Malatincová - Úreková, Banský Studenec 204, 969 01 Banská Štiavnica; Alena Šefranková, Energetikov 1478/4, 969 01 Banská Štiavnica; Eva Bradová, Banský Studenec 150, 969 01 Banská Štiavnica a Mária Cibulová, Banský Studenec 204, 969 01 Banská Štiavnica.

          Naša obec mala záujem námietky prerokovať so žiadateľom o vydanie stavebného povolenia, preto na deň 20.05.2017 zvolala stretnutie v tejto veci na ktorom sa však nezúčastnil nik okrem zástupcu žiadateľa o vydanie stavebného povolenia a zástupcov našej obce, preto prerokovanie s ďalšími účastníčkami stavebného konania nebolo možné.

          Naša obec ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 24.05.2017 stavebné povolenie sp. zn. BSt/SU/124/2017/SP/VK, ktorým stavebníkovi Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štefultov, Š. Moyzesa 2, 969 01 Banská Štiavnica povolila uskutočniť stavbu „Prístrešok pri maštali – dostavba“ na základe ktorého je možné uskutočniť stavbu tak, že na existujúcich základoch sa postaví drevený prístrešok prekrytý plechovou krytinou, ktorý bude mať pôdorysné rozmery 10,800m x 5,000m. Zastavaná plocha je cca: 54,00 m2. Stavba bude prestrešená sedlovou strechou max. výška hrebeňa je + 5,345m.

          Uvádzame, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia nie je možné zamietnuť v prípade, ak spĺňa náležitosti stanovené právnym poriadkom a sú k nej priložené požadované vyjadrenia dotknutých orgánov – v tomto prípade s uskutočnením stavby súhlasia odbor odpadového hospodárstva a aj odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Štiavnica. Vydaným stavebným povolením je naša obec viazaná a samotná petícia bola doručená až po vydaní stavebného povolenia, preto na ňu nebolo možné pred vydaním stavebného povolenia prihliadnuť.

          Dňa 13.06.2017 boli našej obci doručené tiež odvolania účastníkov konania voči vydanému stavebnému povoleniu, a to odvolania účastníkov: Mariana Cibulová, Banský Studenec 203, 969 01 Banská Štiavnica; Dana Malatincová - Úreková, Banský Studenec 204, 969 01 Banská Štiavnica; Alena Šefranková, Energetikov 1478/4, 969 01 Banská Štiavnica; Eva Bradová, Banský Studenec 150, 969 01 Banská Štiavnica a Mária Cibulová, Banský Studenec 204, 969 01 Banská Štiavnica.

          O podaných odvolaniach rozhodne Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov o čom budú odvolateľky (teda aj zástupca účastníkov petície) upovedomené.

          Doručenú petíciu ako dôkaz v stavebnom konaní prikladáme ku spisu v stavebnom konaní, spolu s týmto vybavením, pričom osobitne poukazujem na ust. § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, podľa ktorého petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

          S poukazom na vyššie uvedené opätovne poukazujeme na to, že naša obec nemá v tomto štádiu konania právo zakázať zamýšľanú stavbu a nemala právo zamietnuť žiadosť o vydanie stavebného povolenia, keďže s uskutočnením stavby vyjadrili súhlas orgány ochrany prírody, krajiny a životného prostredia.

          V prípade ak by naša obec za tohto skutkového stavu žiadosť o vydanie stavebného povolenia zamietla, porušila by tým Stavebný zákon a konala protiprávne, k čomu ju však nesmie vyzývať ani samotná petícia.

          V súlade s ust. § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, zverejní naša obec toto vybavenie petície na webovom sídle a aj na úradnej tabuli.

                S pozdravom

                                                                                                                     Obec Banský Studenec

Pavol Santoris

                                                                                                                       starosta obce

                                                                                                                                                                               

                                                                                  

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár