•  
  •  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kompostéry Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutá nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Obstaranie územnoplánovacej informácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing.Danka Gajdošová
3370.00 €
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0.00 €
Sponzorská zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RD SITNO PRENČOV a.s.
500.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poradenstvo pri uchádzaní sa o poskytnutie a čerpanie nenávratných finančných prostriedkov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: PORAGRO, s.r.o.
0.00 €
Spracovanie dokumentácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: 16/2016
260.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR na prestavbu hasičskej zbrojnice v obci Banský Studenec Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Mgr. Janetta Hudecová
550.00 €
Mobilné wc s pisoárom Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Žiar nad Hronom
Dod.: Obec Banský Studenec
45.90 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Dod.: Obec Banský Studenec
0.00 €
Zmluva o výpožičke podperných bodov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0.00 €
Zmluva o dielo-dohoda o zmluvnej cene medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Zuberec
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0/74/2018 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.00 €
Zmluva o reklame Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
50.00 €
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1/2017 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: S.O.V.I. n.o.
0.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 0385 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
0.00 €
Dohoda o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Štiavnické Bane
Dod.: Obec Banský Studenec
118.08 €
Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0.00 €
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre žiaka Odb.: Obec Štiavnické Bane
Dod.: Obec Banský Studenec
78.72 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
600.00 €
Zber a odvoz elektroodpadu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov "obchod Kolpašan " Odb.: Eva Líšková
Dod.: Obec Banský Studenec
50.00 €
Predaj pozemkov - priamy predaj Odb.: Rastislav Cibula
Dod.: Obec Banský Studenec
216.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
Zmluva o auditorskej činnosti Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Cibulová Daniela auditorstvo a ekonomické poradenstvo
420.00 €
Rozšírenie e rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: STRABAG s.r.o.
34676.29 €
Zmluva o dielo - vykonanie výkopu a následného zásypu ryhy pre verejný vodovod Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Santoris
1.00 €
Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ESTY s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo na dodávku analýzy a posúdenia vplyvov na ochranu údajov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Mgr.Miloš Gerši - Právnik Business Gates
240.00 €
Poskytnutie dotácie pre žiaka Odb.: Obec Štiavnické Bane
Dod.: Obec Banský Studenec
0.00 €
Mobilné wc s pisoárom Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
0.00 €
Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Zuberec
78.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
33.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - obchod Kolpašan Odb.: Ivan Orgoni
Dod.: Obec Banský Studenec
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - použité jedlé oleje Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Inta s.r.o.
2.00 €
Odpredaj pozemku podľa §9a, odst.8 písmeno e) Odb.: Olekšáková Patrícia, Krakovská Alexandra, Krakovská Adriana
Dod.: Obec Banský Studenec
252.00 €
Poskytovanie služieb spojených s verejným obstarávaním Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: TOMO Consult, s.r.o.
0.00 €
Poradenstvo pri uchádzaní sa o poskytnutie a čerpanie nenávratných finančných prostriedkov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: PORAGRO, s.r.o.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre žiaka Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Obec Štiavnické Bane
59.04 €
Rozšírenie e rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: 16/2016
18391.92 €
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0.00 €
Vypracovanie architektonického diela - projektovej dokumentácie "Prestavba rodinného domu na požiarnu zbrojnicu " Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing.arch. Juraj Klaučo
950.00 €
Zmluva o poskytnutí grantu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Nadácia Tesco
1300.00 €
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Štiavnické Bane
Dod.: Obec Banský Studenec
147.60 €
Vecný dar v podobe darčekových balíčkov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MF Centrum s.r.o.
40.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj pozemkov - priamy predaj Odb.: Rákay Vladimír, Rákayová Aneta
Dod.: Obec Banský Studenec
276.00 €
Výmenná zmluva Odb.: Ján Oravec a manželka Mária Oravcová
Dod.: Obec Banský Studenec
156.00 €
Dohoda o elektronickom doručovaní Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Daňový úrad Banská Bystrica
0.00 €
Užívanie IS Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: REMEK s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
250.00 €
Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Miroslav Peťko
0.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Miroslav Peťko
0.00 €
Dohoda o započítaní pohľadávok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JUDr.Ľubomír Ivan, advokát
311.40 €
Zmluvy o výpožičke Odb.: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Dod.: Obec Banský Studenec
0.00 €
Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: S.O.V.I. n.o.
0.00 €
Zmluva o používaní SW č. 2000/396 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: REMEK s.r.o.
30.00 €
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - obchod Potraviny Kolpašan Odb.: Ivan Orgoni
Dod.: Obec Banský Studenec
50.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Zuberec
0.00 €
O poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre detí s trvalým pobytom na území obce v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Banský Studenec
120.00 €
Online mapový informačný systém Cleerio Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár