•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zámer na predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa

 13.05.2016

Zámer na predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa
Podľa ustanovenia § 9a. odst.8 písmeno e) a nasl.  Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 2/2016  zo dňa 25.02.2016 Obec Banský Studenec zverejňuje zámer  na  predaj majetku obce.

Predmet predaja:
      C KN 1320/14-   o výmere   5 m2
      C KN 1320/15 – o výmere   1  m2
      C KN 1320/16 – o výmere  20 m2
      C KN 1320/17 – o výmere  10 m2
      C KN 1320/18 – o výmere  4 m2
      C KN  1320/19 - o výmere 1 m2

Celková výmera pozemkov je  41 m2
         
Vytvorené Geometrickým plánom  číslo 45308381-50/2015  zo dňa 30.07.2015 vo vlastníctve obce Banský Studenec  katastrálnom území obce Banský Studenec za cenu 12 € za m2 Dôvodom predaja je žiadosť pána Jána Cibuľu bytom Banský Studenec č. 118.
Spôsob predaja je prípad hodný osobitného zreteľa (§ 9a, odsek 8 písmeno  e Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. )  nakoľko žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti  postavených  z časti na uvedených pozemkoch a vlastníkom susedných pozemkov.
Ostatné podmienky: Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy  na vklad do katastra  nehnuteľností.
V Banskom Studenci, dňa  13.05.2016
                                                                                                           starosta obce     
Zverejnené dňa:  13.05.2016
                                  
Zvesené dňa:      ....................................                                           

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár