•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zverejnenie zámeru na priamy prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 08.09.2017

      Výpis z Uznesenia č. 8/2017      

     

Zverejnenie  zámeru na priamy prevod   majetku obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa Ing. Patrícii Olekšákovej, r. Krakovskej, Na Štepnici 5, 960 01 Zvolen, Ing. Adriane Krakovskej, r. Krakovskej, Uzbecká 11743/20 Bratislava – Podunajské Biskupice a Alexandre Krakovskej, r. Krakovskej, Štúrova 1961/44, 960 01 Zvolen

Podľa ustanovenia § 9a. odst.8 písmeno e) a nasl.  Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov  Obecné zastupiteľstvo Obce Banský Studenec zverejňuje zámer  na  priamy prevod majetku obce  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu sú  pozemky :

parcela C KN 247/5 o výmere 2 m2 a parcela C KN 247/6 o výmere 19 m2 za cenu 12,00 EUR za 1 m2.

Uvedené parcely boli vytvorené  Geometrickým plánom  číslo 45308381-134/2017 zo dňa 06.07.2017.

Spôsob prevodu  je z dôvodu  hodného osobitného zreteľa (§ 9a, odsek 8 písmeno e Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ),  nakoľko nadobúdatelia sú vlastníkmi priľahlých pozemkov  CKN 244, CKN 245.

Náklady na vytvorenie geometrického plánu a na vklad do katastra uhradia nadobúdatelia.

hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa – 1- Ing.Kašiarová Zuzana  

Dátum zverejnenia: 8.9.2017

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár