•  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Záverečný účet obce Banský Studenec za rok 2015

 17.05.2016

Za rok 2015

V Banskom Studenci, máj 2016

Záverečný účet Obce Banský Studenec za rok 2015 obsahuje:

 1. Rozpočet obce na rok 2015
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
 4. Vysporiadanie rozpočtovaného  hospodárenia za rok 2015
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Prehľad o poskytnutých zárukách
 7. Prehľad o stave dlhu
 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
 9. Návrh uznesenia
 Záverečný účet Obce Banský Studenec za rok 2015


1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Do rozpočtu neboli zapojené  Príjmové finančné operácie.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 5/2014

      -    prvá zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 16/2015
      -    druhá zmena schválená dňa 22.01.2016 uznesením č. 1/2016

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:


Rozpočet obce k 31.12.2015

2. Rozbor plnenia príjmov

          Rozpočet obce v celých eurách                                    schválený                                                                            upravený

Príjmy celkom 138 567,00     165 747,00
Výdavky celkom 108 746,00        115 765,00
Hospodárenie obce - prebytok 29 821,00     49 982,00   

z toho

Bežné príjmy  96 795,00      117 650,00
Bežné výdavky  96 795,00     95 185,00
Prebytok bežného rozpočtu  0,00     22 465,00

Kapitálové príjmy 41 772,00         48 097,00
Kapitálové výdavky 11 951,00  20 580,00
Prebytok kapitálového rozpočtu 29 821,00   27 517,00

Príjmové finančné operácie 0,00 0,00
Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00
Hospodárenie z fin. operácií 0,00 0,00

Bežné príjmy v celých eurách

Rozpočet na rok 2015-upravený Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
117 650,00 117 649,87 100,00 %

Obec prijala nasledovné bežné a kapitálové granty a transfery.

Názov Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 % plnenia
312012 dotácia na prenesený výkon ŠS 961,00 961,31 100,00
312001  fin.prostreidky na rodinné prídavky 282,00 282,24 100,00
312012 ÚPSVaR  2 181,00 2 180,94 100,00
312012 ÚPSVaR  385,00 384,87 99,97
312008 Z rozpočtu VÚC  750,00  750,00 100,00

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom

Kapitálové príjmy:

Upravený rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
 48 097,00 48 097,23 100,00

Názov Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12. 2015 % plnenia
233001 z predaja pozemkov 72,00 72,00 100,00
322002 zo Št.účel.fondu 40 029,00 40 029,00 100,00
322002 zo Št.účel.fondu 7 996,00 7 996,23 100,00

V roku 2015 obec získala  kapitálový transfer ( PPA ) na vybudovanie verejných priestranstiev pred OcÚ a cintorínom, a vybudovanie tržnice.

Príjmové finančné operácie v celých eurách

Upravený rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
 0,00 0,00 0,00

Ostatné nerozpočtové príjmy

Upravený rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015
0,00 177,04

Bežné výdavky v celých eurách

Rozpočet upravený na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
 95 185,00  95 184,86 99,99

3. Rozbor plnenia výdavkov

Čerpanie  rozpočtu k 31.12.2015 výdavky v celých eurách

Verejná správa Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia
Finančná a rozpočtová oblasť 64 970,00 64 920,09 99,92
Všeobecné verejné služby - voľby 500,00 557,52 111,50
Požiarna ochrana 742,00 741,99 100,00
Všeobecná prac.oblasť – menšie obecné služby 2 998,00 2 998,25 100,01
Cestná doprava 395,00 395,08 100,02
Nakladanie s odpadmi 14 910,00 14 909,62 100,00
Rozvoj bývania – stav. úrad  1 560,00 1 558,31 99,89
Rozvoj bývania – stav. úrad  1 560,00 1 558,31 99,89
Rozvoj obcí 1 050,00 1 048,04 99,81
Verejné osvetlenie 3 638,00 3 637,05 99,97
Ostatné kultúrne služby 3 783,00 3 778,25 99,87
Náboženské a iné spol. služby 256,00 258,12 100,83

Kapitálové výdavky v celých eurách:

Rozpočet upravený na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
20 580,00  20 579,84 99,99

 Verejná správa – nákup pozemkov 1 830,00 1 830,00 100,00
Verejná správa – nákup rod.domu 64 5 920,00 5 920,00 100,00
Verejná správa – nákup notebooku 481,00 480,99 100,00
Verejná správa - výstavba tržnice 10150,00 10 149,98 100,00
Verejná správa - výstavba tržnice 1791,00 1791,17 100,00
Verejná správa - hranoly na zastávku 408,00 407,70 99,93

Výdavkové finančné operácie v celých eurách

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
0,00 0,00 0,00

Nerozpočtované výdavky v eurách

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31,12.2015 %plnenia
0,00 0,00 0,00

Údaje o hospodárení príspevkových  a rozpočtových organizácií

A/ Obec nemá zriadenú ani príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu.


4. Použitie prebytku a vysporiadanie straty hospodárenia za rok 2015

Príjmy a výdavky obce  v celých eurách

Názov Príjmy Výdavky Rozdiel
OBec 165 747,10 115 764,70 49 982,40

Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2015 je prebytok rozpočtu obce vo výške 49 982,40 €

Bežné príjmy
117 649,87
Bežné výdavky
95 184,86
22 465,01
Kapitálové príjmy
48 097,23
Kapitálové výdavky
20 579,84
27 517,39
Nerozpočtované príjmy
177,04
Nerozpočtované výdavky 
271,25
Príjmy spolu:
165 747,10
Výdavky spolu:
115 764,70
Rozdiel:
49 982,40
Finančné operácie
0,00

V zmysle ustanovenia § 16 odst. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  odporúča prebytok obce poukázať do rezervného fondu obce.

                                 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky v plnej výške.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o tvorbe a použití sociálneho fondu.
Obec v roku 2015 tvorila sociálny fond vo výške 177,04 EUR a čerpanie bolo vo výške 271,25 EUR . Z toho:                        – príspevok na stravovanie                         53,36 EUR
                                                -  vianočné balíčky zamestnancom           217,89 EUR


Usporiadanie výsledku hospodárenia

Usporiadanie účtov výsledku hospodárenia: zisk vo výške  6 874,21 €  /čo je rozdiel medzi účtami 6.. účty výnosov 128 124,54 EUR a 5.. účty nákladov 121 250,33 doporučujeme usporiadať z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Banský Studenec v roku 2015 neposkytla záruky.

Prehľad o stave dlhu

      Obec v roku 2015 nemala žiadny dlh.                                                                         

      8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

Riadok súvahy Názov Brutto Korekcia netto
r. 3 - DNH 1 658,07 1 658,07 0,00
r. 12 - Pozemky 160 159,52  0,00 160 159,52
r. 15 - stavby 505 147,77 191 657,97 313 489,80
r. 16 - stroje  22 881,24 19 847,32  3 033,92
r. 17 – dopravné prostriedky 35 362,20 15 256,76 20 105,44
r. 20 - DDHM 15 491,22  13 121,73 2 369,49
r. 22 obstarania DDHM 3 220,85 0,00 3 220,85
r. 24 cenné papiere  88 468,00 0,00 88 468,00
r. 34 zásoby 126,72   0,00 126,72
r. 40 zúčtov.medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00
r.52  pohľadávky ostatné 0,00 0,00 0,00
r.68  pohľadávky nedaňové 4 092,60 0,00 4 092,60
r. 69 pohľadávky daňové 336,54 0,00 336,54
r. 86 pokladňa 702,27 0,00 702,27
r. 87 ceniny   1 050,30 0,00   1 050,30
r. 88 účty 74 457,38 0,00 74 457,38
r. 111 náklady budúcich obd 478,13 0,00 478,13
r. 113 príjmy bud.období 0,00 0,00 0,00

Pasíva

Riadok súvahy Názov Účtovné obdobie
r. 117 oceňov.rozdiely 0,00
r. 124 – účet 428  441 144,22
r. 125 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rozdiel medzi výnosmi a nákladmi  6 874,21
r. 131 ostatné krátkodobé rezervy 700,00
r. 144 záväzky zo SF 70,40
r. 152 Dodávatelia 4 126,14
r. 160 Iné záväzky  113,11
r. 163 Zamestnanci 2 433,01
r. 165 Zúčtov. poisťovne  1 568,36
r. 166 daň z príjmov  0,00
r. 167 Ostatné priame dane     289,66
r. 181 výdavky bud.období    30,00
r. 182 výnosy bud.období 214 741,85

Postup odpisovania:
V roku 2015 obec používala rovnomerné odpisovanie v zmysle zákona o účtovníctve § 27 ods.4 hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok je odpisovaný počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku.
9. Návrh uznesenia OZ v Ban. Studenci č. ...../2016  zo dňa ...................  

A/ Obecné zastupiteľstvo v Ban. Studenci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – zisk z hospodárskej činnosti  z roku 2015 vo výške
     6 874,21 € usporiadať z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu  len na kapitálové výdavky
D/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad                                                                                        Pavol Santoris
                                                                                        starosta obce
Vypracovala: Mária Kašiarová

Prílohy: tabuľky o plnení príjmov a výdavkov za rok 2015                                     

Zverejnené:  na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli 17.05.2016


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár